15 json树状结构转换的问题

把json1的格式 转换成json2的格式

用 java 代码实现

json1

[{

"orgName": "机构1",

"orgCode": "JG01",

"parentOrgCode": null

}, {

"orgName": "机构2",

"orgCode": "JG02",

"parentOrgCode": "JG01"

}, {

"orgName": "机构3",

"orgCode": "JG03",

"parentOrgCode": "JG01"

}, {

"orgName": "机构4",

"orgCode": "JG04",

"parentOrgCode": "JG02"

}, {

"orgName": "机构6",

"orgCode": "JG06",

"parentOrgCode": "JG02"

}, {

"orgName": "机构7",

"orgCode": "JG07",

"parentOrgCode": "JG03"

}, {

"orgName": "机构8",

"orgCode": "JG08",

"parentOrgCode": "JG03"

}, {

"orgName": "机构9",

"orgCode": "JG09",

"parentOrgCode": "JG03"

}, {

"orgName": "机构5",

"orgCode": "JG05",

"parentOrgCode": "JG04"

}]


json:2

{

"orgName": "机构1",

"orgChildrenList": [{

"orgCode": "JG01",

"orgName": "机构1"

},

{

"orgName": "机构2",

"orgChildrenList": [{

"orgCode": "JG02",

"orgName": "机构2"

},

{

"orgName": "机构4",

"orgChildrenList": [{

"orgCode": "JG04",

"orgName": "机构4"

},

{

"orgCode": "JG05",

"orgName": "机构5"

}

]

},

{

"orgCode": "JG06",

"orgName": "机构6"

}

]

},

{

"orgName": "机构3",

"orgChildrenList": [{

"orgCode": "JG03",

"orgName": "机构3"

},

{

"orgCode": "JG07",

"orgName": "机构7"

},

{

"orgCode": "JG08",

"orgName": "机构8"

},

{

"orgCode": "JG09",

"orgName": "机构9"

}

]

}

]

}

请先 登录 后评论

1 个回答

爱凑热闹的猫

11111111111111111111111111111111111111111

请先 登录 后评论
  • 0 关注
  • 0 收藏,349 浏览
  • 提出于 2018-01-30 11:25

相似问题

部分文章转自于网络,若有侵权请联系我们删除